Wat heeft mijn huid nodig?

Stap 1
Stap 2
Stap 3

ALGEMENE VOORWAARDEN BROWNEYES

pdf-icoon Download Algemene Voorwaarden BROWNEYES

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van:

Naam : BROWNEYES
Adres : Thorbeckelaan 75, 3362 BS Sliedrecht
Telefoonnummer : +31 (0)184 – 633746
Bereikbaar : Maandag t/m donderdag, 09:00 – 21:00 uur
  vrijdag, 09:00 – 17:30 uur
E-mail adres : info@brown-eyes.nl
KvK-nummer : 24376089
BTW-nummer : NL002036774B70

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Bepalingen
Artikel   2 – Inspanningen BROWNEYES
Artikel   3 – Afspraken
Artikel   4 – Betaling
Artikel   5 – Facturen en Incassokosten
Artikel   6 – Personeel van BROWNEYES
Artikel   7 – Persoonsgegevens & Privacy
Artikel   8 – Geheimhouding
Artikel   9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – Levering van producten
Artikel 12 – Beschadiging & Diefstal
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Behoorlijk gedrag
Artikel 15 – Recht

1. BEPALINGEN

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen BROWNEYES en cliënt waarop BROWNEYES deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op aanvraag of via de website www.brown-eyes.nl. BROWNEYES behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder mededeling vooraf, deze voorwaarden aan te passen.

2. INSPANNINGEN BROWNEYES

BROWNEYES zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BROWNEYES zal zo goed als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over (financiële) consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

3.1 AFSPRAKEN MAKEN:

De cliënt maakt voorafgaand aan de behandeling telefonisch een afspraak met BROWNEYES. De cliënt vertelt voor welke behandeling(en) hij/zij een afspraak wenst. BROWNEYES plant tijd in voor de cliënt volgens door BROWNEYES aangehouden richttijden.

3.2 BEHANDELINGEN WIJZIGEN EN/OF UITBREIDEN:

Wanneer de cliënt voor of tijdens de afspraak bij Schoonheidsinstituut BROWNEYES aangeeft de behandeling te willen wijzigen en/of uit te breiden, dient de cliënt dit met BROWNEYES te overleggen. Indien de agenda van BROWNEYES de wijziging en/of uitbreiding niet toelaat, mag BROWNEYES dit weigeren tijdens deze afspraak. Indien de cliënt dat wenst, wordt een nieuwe afspraak gepland.

3.3 AFSPRAKEN WIJZIGEN DOOR DE CLIËNT:

De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch of per e-mail contact op te nemen met BROWNEYES om de afspraak te annuleren of te verzetten.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, of bij het niet verschijnen op de geplande afspraak, zal BROWNEYES genoodzaakt zijn 50% van de behandelkosten achteraf aan de cliënt in rekening te brengen, zijnde schadevergoeding. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in het schoonheidsinstituut arriveert, mag BROWNEYES de verloren tijd inkorten op de behandeling en het volledige standaardtarief van de behandeling(en) rekenen.

3.4 AFSPRAKEN WIJZIGEN DOOR BROWNEYES:

BROWNEYES dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de cliënt om de afspraak te annuleren of te verzetten.
BROWNEYES hoeft zich niet aan de verplichtingen genoemd in artikel 3.4 te houden, indien sprake is van overmacht.
Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Schoonheidsinstituut BROWNEYES.

4. BETALING

4.1 PRIJZEN VAN BROWNEYES:

BROWNEYES vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in het schoonheidsinstituut en de website www.brown-eyes.nl. Alle prijzen van producten worden alleen vermeldt in het schoonheidsinstituut. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 PRIJSWIJZIGINGEN:

BROWNEYES vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het schoonheidsinstituut.

4.3 AANBIEDINGEN & ACTIES:

Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt en volgens de voorwaarden, aangegeven bij de aanbieding/actie.

4.4 SCHOONHEIDSSCHOONHEIDSINSTITUUT OF OP LOCATIE:

Wanneer de behandeling plaatsvindt in het schoonheidsinstituut, wordt het normaal geldende tarief berekend. Wanneer de cliënt wenst dat BROWNEYES de behandeling op locatie uitvoert, berekent BROWNEYES de cliënt een extra bedrag voor de reistijd en de reiskosten. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afstand die BROWNEYES moet reizen tussen Schoonheidsinstituut BROWNEYES en het adres waar de behandeling plaats dient te vinden. Hiervoor hanteert BROWNEYES de op het moment van de afspraak wettelijk geldende reiskostenvergoeding. BROWNEYES zal de cliënt vooraf op de hoogte stellen van de hoogte van het bedrag aan reiskostenvergoeding.

4.5 BETALEN:

De cliënt dient direct na afloop van de afspraak de betaling van de behandeling(en) en eventuele product(en) contant of indien mogelijk met PIN te voldoen.

4.6 RETOURNEREN:

Op behandelingen geldt geen recht van retour. Op producten geldt een recht van retour (welke genoemd in artikel 10). Dit recht geldt tot 14 dagen na de aankoopdatum, zoals vermeld in het klanten afreken systeem van BROWNEYES en eventueel het bijbehorende aankoopbewijs. Het recht van retour vervalt indien de verpakking geopend is en/of gebruikt is. Alleen retournering van producten is mogelijk, er wordt nooit geld terug gegeven.

5 FACTUREN EN INCASSOKOSTEN

5.1 BETALINGEN MIDDELS FACTUUR:

Bij wijze van uitzondering, kan de betaling plaats vinden middels een factuur.

5.2 BETALINGSTERMIJN:

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BROWNEYES aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. BROWNEYES is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.3 IN GEBREKE BLIJVEN VAN TIJDIGE BETALING:

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.4 MINDERING VAN KOSTEN:

BROWNEYES heeft het recht de door de cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten van gekochte artikelen, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de behandeling en de lopende rente.
BROWNEYES kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BROWNEYES kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.5 VERREKENING VAN VERSCHULDIGDE FACTUREN:

De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BROWNEYES verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6 INCASSO:

Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport BGK-Integraal 2013.
Indien BROWNEYES echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. PERSONEEL VAN BROWNEYES

6.1 WERKZAAMHEDEN DOOR MEDEWERKERS:

BROWNEYES heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien BROWNEYES dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

7. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

7.1 GEGEVENS VERSTREKKEN:

De cliënt voorziet (naar waarheid) BROWNEYES vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BROWNEYES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

7.2 KLANTENBESTAND & PRIVACY:

BROWNEYES neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. BROWNEYES behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BROWNEYES zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

8. GEHEIMHOUDING

BROWNEYES is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld voor, tijdens of na de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de BROWNEYES verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

BROWNEYES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BROWNEYES is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of andere voor de behandeling relevante gegevens.
Indien BROWNEYES aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BROWNEYES beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de geleverde dienst, althans tot dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van BROWNEYES is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.2 AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF BESCHADIGING PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN:

BROWNEYES is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidsschoonheidsinstituut.

10. GARANTIE

10.1 GARANTIEBEPALING:

BROWNEYES geeft de cliënt garantie op producten (gedurende de garantietermijn genoemd in artikel 10.2).
Deze garantie vervalt indien:
1. De verpakking geopend is en/of het product gebruikt is (wegens hygiënische redenen).
2. De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

BROWNEYES geeft de cliënt geen garantie op schoonheidsbehandelingen.

10.2 GARANTIETERMIJN:

Behandeling(en): BROWNEYES geeft geen garantie op uitgevoerde behandelingen.
Product(en): tot 14 dagen na aankoopdatum en het originele aankoopbewijs.

11. LEVERING VAN PRODUCTEN:

11.1 EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Alle producten blijven eigendom van BROWNEYES tot deze volledig zijn betaald door de cliënt.

11.2 PRODUCTEN OP VOORRAAD:

In het schoonheidsinstituut is een beperkte voorraad producten aanwezig.
Indien een product voorradig is, kan deze meteen na betaling meegenomen worden door de cliënt.

11.3 LEVERING VAN PRODUCTEN:

Indien een bepaald product niet voorradig is, kan BROWNEYES dit product voor de cliënt bestellen. Dit is uitsluitend mogelijk, wanneer de cliënt de helft van de verkoopwaarde aanbetaalt, danwel een bestelling plaats middels de BROWNEYES internet webwinkel. BROWNEYES zal de cliënt, voordat deze de bestelling heeft bevestigd, informeren over de totale kosten van de bestelling. De totale kosten bestaan uit productkosten, transportkosten en andere noodzakelijke kosten om het product aan de klant te kunnen overdragen. Wanneer de aanbetaling door de cliënt is voldaan of de bestelling middels de internet webwinkel is verzonden, is de bestelling bindend en is de cliënt verplicht tot afname van de product(en). Het resterende bedrag betaalt de cliënt bij overdracht van de bestelde producten.

11.4 LEVERTIJD:

BROWNEYES hanteert een uiterste levertijd van maximaal 4 weken na de datum wanneer de aanbetaling is gedaan. Wanneer BROWNEYES zich niet aan de maximale levertijd kan houden, wordt de cliënt hier zo vroeg mogelijk over geïnformeerd. De cliënt beschikt dan over de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Indien de termijn van 4 weken overschreden wordt, en de cliënt wenst de bestelling niet te annuleren, mag de cliënt BROWNEYES om een korting van 10% van het totaal verschuldigd bedrag verzoeken. Dit dient de cliënt aan BROWNEYES te melden, binnen 4 dagen na de melding van BROWNEYES dat zij zich niet aan de maximale levertijd kan houden. De aanbetaling zal bij annulering door BROWNEYES teruggestort worden op een door de cliënt aan te geven wijze.

12. BESCHADIGING & DIEFSTAL

12.1 BESCHADIGING:

BROWNEYES heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Deze schadevergoeding bestaat tenminste, maar niet uitsluitend, uit de vervangingswaarde van de beschadigde producten plus directe transport en installatiekosten.

12.2 DIEFSTAL:

Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

13. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van BROWNEYES. Indien een klacht gegrond is, zal BROWNEYES de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien BROWNEYES en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan een volgens de wet bevoegde rechter.

14. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in het schoonheidsinstituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BROWNEYES het recht de cliënt de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren zonder opgaaf van redenen.

15. RECHT

Op elke overeenkomst tussen BROWNEYES en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Top

Klantbeoordelingen

Zelf kom ik al 2 jaar met grote tevredenheid bij Brown Eyes. Mijn wenkbrauwen zien er altijd weer helemaal 'on fleek' uit! Ook de gezichtsbehandelingen zijn erg fijn :)!
Timo G.
Timo G.
08:55 03 Oct 22
Super geholpen. Er wordt heel goed gekeken naar wat je wilt en bij je past. Direct een mooi resultaat al. Buiten dat ook heel prettig en gezellig..
Lobke Z.
Lobke Z.
17:36 05 Sep 22
Altijd een super fijne ervaring!De Microdermabrasie behandeling is echt een aanrader!! Anti collageen en goed tegen acne. Je huid straalt daarna meteen weer en kleine littekens vervagen. De acne zet minder op en mee-eters blijven weg.De normale standaard behandelingen zijn ook kwalitatief hoogwaardig vergeleken met andere salons.Tijdens de behandeling geven ze je zelfs een nek en schouder massage erbij. Top service!Voor behandelingen betreft huidverbetering en ontspanning is dit een salon om naartoe te gaan. Zeker als je last hebt van acne.
jessica W.
jessica W.
15:47 17 Aug 22
Vriendelijk personeel, goed advies voor mijn zeer droge huid. Veel minder klachten nu. Toppers!
Veronique D.
Veronique D.
20:01 11 Aug 22
Super fijne salon! Eerst kwam ik voor een pedicure, netjes geholpen en van mijn problemen af. Na deze behandeling ook het gesprek aan gegaan over mijn extreem droge huid. Door Jolanda werd bij de skinbar alles duidelijk uitgelegd en een plan gemaakt. Nu, ruim een half jaar verder, heb ik een zachte huid en kijk ik iedere keer weer uit naar mijn behandeling bij Linda! Alles kan, niks is te gek en er wordt echt naar je wensen geluisterd en het is nog gezellig ook. Dikke aanrader!
rozanneboer
rozanneboer
19:26 11 Aug 22
Als je een studio zoekt waar klantenservice en kwaliteit gewaarborgd wordt, dan ben je bij Brown Eyes op het goede adres! Ze nemen de tijd voor je en luisteren echt naar je wensen. Alle meiden zijn geweldig en absolute toppers!!
Carrol H.
Carrol H.
06:59 11 Aug 22
Schoon, vriendelijk, ter zake kundig.
Aart M.
Aart M.
12:58 16 Mar 22
Gespecialiseerd en vriendelijk personeel
Wendy W.
Wendy W.
20:27 14 Oct 21
Zeer vriendelijk personeel ik voel me thuis bij hun
Kitty N.
Kitty N.
10:46 12 Sep 21

Op zoek naar een specifieke behandeling? Maak een afspraak.

Afspraak maken
Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang als eerste onze aanbiedingen!

Nieuwsbrief